Rodo w przedszkolu

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT” z siedzibą na os. Leśnym 23/L12, 62-028 Koziegłowy, REGON: 302199108, NIP: 6661474985
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, kształcenia i wychowania Państwa dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
 3. Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych: adres email skrzat@przedszkole-skrzat.eu, adres pocztowy: Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT”, os. Leśne 23/L12, 62-028 Koziegłowy, Tel. 604966972
 4. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy na podstawie dobrowolnej zgody w czasie rekrutacji do przedszkola.
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pan danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT” z siedzibą w Koziegłowach, os. Leśne 23/L12, Tel.: 604966972, mail: skrzat@przedszkole-skrzat.eu
 1. Dane osobowe Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Przedszkolu Niepublicznym SKRZAT w Koziegłowach.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 3. Posiada Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 4. Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla pracownika w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT” z siedzibą
  w Koziegłowach, os. Leśne 23/L12, Tel.: 604966972, mail: skrzat@przedszkole-skrzat.eu
 2. Dane osobowe Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem.
 3. Odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS, Biuro Usług Księgowych Paragraf
 4. Dane osobowe Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Posiada Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.