Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „SKRZAT”

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 – Postanowienia Ogólne

Rozdział 2 – Cele i zadania przedszkola

Rozdział 3 – Sposób realizacji zadań przedszkola

Rozdział 4 – Bezpieczeństwo

Rozdział 5 – Współdziałanie z rodzicami 

Rozdział 6 – Organy przedszkola

Rozdział  7 – Organizacja pracy przedszkola 

Rozdział  8 – Dokumentacja przedszkola

Rozdział 9  – Opłaty 

Rozdział 10– Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

Rozdział 11 – Wychowankowie przedszkola 

Rozdział 12 – Postanowienia końcowe 

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.        Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT”, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną.

2.        Jego nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT”

3.        Siedziba Przedszkola znajduje się w Koziegłowach, os. Leśne 23/L12

4.        Organem prowadzącym jest Renata Wilusz, zamieszkała w Poznaniu, ul. M. Kasprzaka 19/7

5.        Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

6.        Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne

„SKRZAT”

Renata Wilusz

62-028 Koziegłowy, os. Leśne 23/L12

Tel. 604966972

NIP 666-147-49-85   Regon 302199108

 

§  2  Podstawy prawne

1.        Przedszkole działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych;

2)      Wpisu  do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Czerwonak pod nr 01/2002;

3)      Niniejszego Statutu.

 

§ 3  Zadania organu prowadzącego

1.        Organ prowadzący przedszkole nadaje statut oraz zatwierdza zmiany w statucie.

2.        Odpowiada za działalność przedszkola. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

1)             zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2)             zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;

3)             wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4)             zapewnienie obsługi administracyjnej,  finansowej i organizacyjnej przedszkola;

5)             wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania innych zadań statutowych;

6)             zatrudnianie dyrektora i wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola;

7)             nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

8)             ustalanie czasu pracy przedszkola i przerw w pracy przedszkola;

9)             gospodarowanie  majątkiem przedszkola;

3.        Organ prowadzący przedszkole współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz z dyrektorem przedszkola w zakresie wskazanym w statucie.

4.        Osoba fizyczna prowadząca przedszkole może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola.

§  4  Zasady gospodarki finansowej Przedszkola

  1. Działalność Przedszkola jest finansowana z dotacji przekazywanej przez  Gminę Czerwonak oraz z opłat wnoszonych przez rodziców.
  2. Dotacja, przekazywana na rachunek bankowy Przedszkola, podlega kontroli i rozliczeniu wobec organu dotującego.
  3. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców określa organ prowadzący przedszkole.
  4. Rodzice wnoszą opłatę w formie czesnego za miesiąc, z przeznaczeniem w szczególności na wydatki majątkowe i dochód Przedszkola oraz na bieżące utrzymanie, w tym również wyżywienie, jeżeli środki uzyskiwane z dotacji są niewystarczające.
  5. Przedszkole może pozyskiwać środki z innych źródeł
  6. Przedszkole może otrzymywać darowizny.
ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§  5   Cele i zadania

1.        Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

2.        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.        Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

4.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnić opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.

5.        Najważniejsze  cele i zadania:

1)          Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)          Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)          Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)     Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji;

5)     Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)      Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)      Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)     Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)  Podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej dzieci;

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18)  Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy;

 

ROZDZIAŁ 3

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§  6    Sposób realizacji podstawy programowej

1.        Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego, zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji.

2.        Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

3.        Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego.

4.        Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5.        Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.        Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.

7.        Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

       W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także
  preorientację zawodową,  która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie
  i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

8.        Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.

9.        W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci.

10.    Ponadto, w toku bieżącej pracy, nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania i udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka.

11.    Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.

12.     Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.

13.    W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 7  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.        Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli przedszkola. Może także organizować i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach poza grupą w zakresie uwarunkowanym możliwościami kadrowymi i finansowymi placówki, za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

2.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

3.        Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

1)             z niepełnosprawności;

2)             z zaburzeń zachowania i emocji;

3)             ze szczególnych uzdolnień;

4)             ze specyficznych trudności w uczeniu się;

5)             z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

6)             z choroby przewlekłej;

7)             z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8)             z niepowodzeń edukacyjnych;

9)             z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

10)         sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)         z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

12)         środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4.        Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

2)      wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.

5.        Nauczyciele przedszkola w szczególności mają obowiązek:

 

1)      rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3)      rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich

uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)     podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

6.        W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

7.        Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

8.        Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem.

9.        Ponadto w zależności od możliwości kadrowych i finansowych placówki oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, Przedszkole może udzielać pomocy poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

1)             zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

2)             zajęcia specjalistyczne:

a)             korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

b)            logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,

c)             zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym,

d)             inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola;

3)             zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4)             porady i konsultacje.

10.    Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.

11.    Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12.    Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

13.    W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

14.    Dyrektor przedszkola może organizować wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15.    Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy.

16.    Procedura opisana w punktach  9-15 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię lub orzeczenie  o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.

17.    Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1)             porady;

2)            konsultacje;

3)            warsztaty;

4)            szkolenia.

18.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne.

19.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w formach jest dokumentowana w odrębnych dziennikach w sposób określony w statucie.

20.    O przyznaniu środków i uruchomieniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu decyduje organ prowadzący przedszkole.

21.    W Przedszkolu, za zgoda organu prowadzącego, może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju, z tym, ze wychowanek może korzystać ze świadczeń tylko w jednym podmiocie. Działalność ta jest dokumentowana w sposób określony w statucie.

§ 9  Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej

1.        Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:

1)        zajęcia w języku polskim;

2)        realizację treści związanych z elementami historii, geografii i kulturą naszego regionu i kraju;

2.        Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.

3.        Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

§ 10   Organizacja zajęć dodatkowych

1.        Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

2.        Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym na początku roku szkolnego.

3.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 60 minut.

4.        Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5.        W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

6.        Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane z otrzymywanej przez Przedszkole dotacji  z JST lub z dodatkowych wpłat rodziców.

7.        Sposób finansowania zajęć dodatkowych ustala i podaje do wiadomości organ prowadzący Przedszkole.

§ 11   Warunki lokalowe, baza

1.        Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)             6 sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;
2)             pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla dzieci i personelu;
3)             szatnie;
4)             zaplecze na pomoce;
5)             zaplecze socjalne: kuchnie, zmywalnie, magazyn, pokoje socjalne dla personelu.

2.        Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

3.        Przedszkole korzysta z ogólnodostępnych placów zabaw i terenów zieleni.

4.        Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

ROZDZIAŁ 4

BEZPIECZEŃSTWO

§  12   Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

1.             Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu                                 w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2.      Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki                               i wypoczynku a w szczególności:

1)     sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

2)     wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty;

3)     przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

4)     w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

3.        Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom (prawnym opiekunom), a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4.        W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5.        Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

6.        Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w rejestrze wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

7.        Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 13 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

1.        Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2.        Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.        W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

4.        O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)     rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;

2)     organ prowadzący przedszkole;

3)     pracownika służby bhp;

5.        O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6.        O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

7.        Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

8.        Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.        Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.    Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.

11.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami, np. z policją.

 

§  14    Wycieczki

1.    Przedszkole organizuje krajoznawstwo i turystykę.

2.    Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

1)   wycieczek przedmiotowych  – związanych  z realizacją programu wychowania przedszkolnego;

2)   krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci  przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

3.    Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.

4.    Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi  na druku „Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.

5.    Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci  biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.

6.    Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.

7.    Najpóźniej – trzy dni  wcześniej, o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich,  pieszych – wyjść w celu realizacji  obowiązującego programu  np. na pocztę, do sklepu.

8.    Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

9.    Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

10.Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

11.Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

12.W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

13.Kierownik wycieczki w szczególności:

1)   opracowuje program i regulamin wycieczki;

2)   zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3)   zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4)   zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

5)   określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;

6)   nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7)   organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;

8)   dokonuje podziału zadań wśród dzieci;

9)   dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10)        dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola  i rodziców, w formie ustnej terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.

  1. Opiekun w szczególności:

1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;

2)   współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

3)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4)   nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;

5)    wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

  1. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
  2. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola, może pełnić także funkcję opiekuna wycieczki

§ 15  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1.        W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom Przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)      Dzieci przyprowadzają i odbierają z Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie);

2)      Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

3)      Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając pisemne upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola, kto odbiera dziecko z przedszkola;

4)      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

5)      Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w   przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. istnieje podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

6)      O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;

7)      Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem (prawnym opiekunem) w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora;

8)      Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

2.         Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 

ROZDZIAŁ 5

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 16 Formy współpracy przedszkola z rodzicami

1.        Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.        Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1)      zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;

2)      konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

3)      rozmowy i konsultacje z dyrektorem;

4)      zajęcia otwarte;

5)      formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie jak warsztaty; szkolenia, porady, konsultacje prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów;

6)      uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;

7)      festyny  rodzinne.

 

§ 17 Prawa rodziców

3.        Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)             znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu;

2)             zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;

3)             planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;

4)             uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;

5)             uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;

6)             wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;

7)             wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną podczas ewaluacji zewnętrznej;

8)             korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami),

9)             życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy o dziecku z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

 

§ 18 Obowiązki rodziców

1.        Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

2.        Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):

1)      bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;

2)      terminowego regulowania opłat;

3)      przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;

4)      aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;

5)      kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

 

 

ROZDZIAŁ 6

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 19

Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola;

2)      rada pedagogiczna.

 

§ 20  Dyrektor

 

1.        Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz  pracowników administracji i obsługi.

2.        Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)             kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;

2)             przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3)             jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

4)             prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

5)             realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6)             wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

7)             sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

8)             dokonuje oceny pracy nauczycieli;

9)             wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

10)         odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;

11)         dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

12)         przyjmuje dzieci do przedszkola i skreśla z listy wychowanków;

13)         sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

14)         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

15)         zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,

16)         koordynuje działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie ustalonym z organem prowadzącym przedszkole;

17)         ustala ramowy rozkładu dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

18)         odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

19)         organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, o ile wczesne wspomaganie jest organizowane w przedszkolu;

20)         zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

21)         ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności statutowej Przedszkola oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

22)         zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

23)         na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

 

3.        W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

4.        Dyrektor może współdziałać ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

5.        Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

6.        W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go dyrektor ds. pedagogicznych lub wicedyrektor, a jeśli nie utworzono takich stanowisk, inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący przedszkole.

 

 

§ 21  Rada pedagogiczna

1.        Radę pedagogiczną tworzą dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 

2.        Rada pedagogiczna działa w oparciu o niniejszy statut.

3.        Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

4.        Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

5.        Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej lub elektronicznej. Protokoły są numerowane w następujący sposób: kolejny numer porządkowy zebrania wyrażony cyfrą arabską/dzień/miesiąc/rok np. 1/01/09/2017.

6.        Kompetencje rady pedagogicznej:

1)      Kompetencje stanowiące:

a)      zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola oraz roczny plan pracy,

b)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

c)      ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

 

2)      Rada pedagogiczna opiniuje:

a)      ramowy rozkład dnia,

d)     zmiany w statucie,

b)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

c)      programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu,

d)      program realizacji wewnątrzprzedszkolnego doradztwa zawodowego.

 

3)      Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

a)      rozpatruje skierowane do niej wnioski,

b)            deleguje przedstawiciela do udziału w zespole rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

7.        Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Uchwały są dokumentowane i przechowywane.

8.        Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9.        Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor może powołać spośród członków rady pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola.

10.    W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

11.    Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

 

 

 

§ 22  Zasady współdziałania organów przedszkola i rozstrzyganie sporów

1.        Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

2.        Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy sposób korzystania z kompetencji przez radę pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ  7

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

§ 23  Organizacja  i czas pracy przedszkola

1.        Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 133

2.        Oddziały przedszkola znajdują się w następujących lokalizacjach:

os. Leśne 23/L12 (siedziba przedszkola) – trzy oddziały

os. Leśne 1A/u1 – dwa oddziały

os. Leśne 1A/u6 – jeden oddział

3.        Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

4.        W przedszkolu można utworzyć łącznie 6 oddziałów.

5.         Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

6.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem 24. grudnia – tego dnia Przedszkole jest zawsze nieczynne.

7.        Przedszkole jest czynne w dni  robocze w godzinach:

os. Leśne 23/L12 (siedziba przedszkola) od 6.00 do 17.30

os. Leśne 1A/u1 od 7.00 do 16.00

os. Leśne 1A/u6 od 8.00 do 15.00

8.        Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań. Dyrektor może uwzględnić propozycje rodziców dzieci danego oddziału.

9.        Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

10.    Dodatkowo w przedszkolu zatrudnia się pomoce nauczyciela, które współpracują z nauczycielami w realizacji ich zadań.

11.    Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

1)        kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)        Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

11.    W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka – za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

12.    Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

§ 24  Formy pracy

1.        Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

2.        Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

3.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.        Formami pracy w przedszkolu są:

1)             Zajęcia i zabawy dowolne;

2)             Zajęcia obowiązkowe:

a)             codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,

b)             czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,

c)             spacery,

d)            wycieczki,

e)             udział w spektaklach teatralnych i koncertach;

f)              udział w organizowanych w Przedszkolu spotkaniach i wydarzeniach.

3)             Uroczystości przedszkolne jako element wychowawczo – integrujący środowisko przedszkolne:

a)      Pasowanie na przedszkolaka,

b)      Świąteczne spotkanie z Mikołajem,

c)      Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,

d)     Świąteczne spotkanie z Zajączkiem,

e)      Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca,

f)       Dzień dziecka,

g)      Uroczystość ukończenia Przedszkola po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

h)      Festyn rodzinny.

5.        Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

6.        Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych wg przyjętego programu, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)      z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2)       z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

7.        Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

 

ROZDZIAŁ  8

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

§ 25  Dokumentacja   przedszkola

1.        W przedszkolu mogą być ustalone dodatkowe procedury i regulaminy wewnętrzne.

2.        Regulaminy i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3.        Przedszkole przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26  Dokumentacja przebiegu pracy pedagogicznej

1.        Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć przedszkola.

2.        Do dzienników zajęć przedszkola wpisuje się:

1)      ramowy rozkład dnia;

2)      realizowane w oddziale programy;

3)      w porządku alfabetycznym nazwiska  i imiona dzieci;

4)      datę i miejsce urodzenia;

5)      nazwiska i imiona rodziców;

6)      adres zamieszkania dziecka i rodziców;

7)      numery telefonów rodziców oraz adres poczty elektronicznej;

8)      obecność na zajęciach w poszczególne dni miesiąca;

9)      tematykę zajęć – fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza nauczyciel własnoręcznym podpisem;

10)  ilość dni obecnych i nieobecnych w przedszkolu w danym miesiącu;

11)  wycieczki  i ważne wydarzenia z życia grupy;

12)  obserwacje i kontrole dyrektora.

3.             Dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub kształceniem specjalnym posiadają indywidualną dokumentację zawierającą  m.in. opinie, orzeczenia, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania dziecka, dodatkowe badania przeprowadzone przez lekarzy i specjalistów;

4.             Przedszkole dokumentuje obserwacje pedagogiczne dzieci w odrębnych arkuszach dla każdego dziecka;

5.         Praca dydaktyczno- wychowawcza nauczycieli jest planowana  – nauczyciele sporządzają plany pracy na okres czasu ustalony przez dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego lub  w przypadku projektów – instrukcje projektów.

6.             Dyrektor przedszkola może ustalić także prowadzenie przez nauczycieli innej dokumentacji.

ROZDZIAŁ 9

 OPŁATY

§ 27    Zasady odpłatności za pobyt w Przedszkolu

1.        Przedszkole pobiera od rodziców/opiekunów prawnych opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.

2.        Opłatę stałą  za pobyt  w przedszkolu i sposób jej rozliczania ustala organ prowadzący przedszkole.

3.        Zwolnienie z opłaty stałej tzw. czesnego możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców. Decyzję o zwolnieniu, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje dyrektor przedszkola.

4.        Wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący w porozumieniu z firmą cateringową, która dostarcza posiłki do przedszkola.

5.        Opłaty za Przedszkole uiszczane są nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.

 

ROZDZIAŁ 10

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 28 Inne stanowiska kierownicze

1.        W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko dyrektora ds. pedagogicznych lub stanowisko wicedyrektora.

2.        Dyrektor ds. pedagogicznych sprawuje nadzór pedagogiczny oraz wykonuje czynności dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Może także wykonywać inne zadania dotyczące statutowej działalności przedszkola zlecone przez dyrektora.

3.        Wicedyrektor przejmuje część statutowych obowiązków dyrektora i wykonuje inne zadania dotyczące statutowej działalności przedszkola zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 29  Nauczyciele

1.         W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kwalifikacje te są określone w odrębnych przepisach.

2.        Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.        Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4.        Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

1)             odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

2)             planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3)             wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4)             prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce, zawierającej m.in. arkusz potrzeb i kompetencji dziecka;

5)             ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

6)             dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

7)             wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

8)             stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

9)             włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

10)         współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

11)         planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12)         dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

13)         udział w pracach rady pedagogicznej i kompetencjami rady pedagogicznej;

14)         udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15)         współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

16)         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie ze statutem;

17)         zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

18)         realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;

19)         realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających            z bieżącej działalności placówki.

5.        Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;

6.        Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;

7.        Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;

8.        Nauczyciel ma prawo:

1)             Wyboru lub opracowania programu;

2)             Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

3)             Rozwoju i awansu zawodowego;

4)             Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.

9.        Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

10.    Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 30   Specjaliści

1.             Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

2.             Zadania specjalistów:

1)              Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

a)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b)             diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

c)             udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

d)            podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

e)             minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci,

f)               inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g)             pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

h)             wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

–              rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

–              udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)              Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

a)             diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,

b)             prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

c)             podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

d)            wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

–              rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

–              udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3)              Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

a)             prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

b)             rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

c)             prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym,

d)            podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

e)             wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

–              rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

–              udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

4)             Do zadań pedagoga specjalnego należy:

a)             prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,

b)             prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi,

c)             uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

d)            udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom, realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

e)             prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne.

  1. Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy wg odrębnych przepisów.

 

§ 31 Pracownicy niepedagogiczni

1.         W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.         Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.         Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na:

1)             wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

2)             osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

4.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.

5.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6.         Obowiązki pracowników niepedagogicznych:

1)             Pomoc   nauczyciela:

a)             Podlega bezpośrednio dyrektorowi,

b)             Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa  oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:

–     bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i  dekorowaniu sal,

–     pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem  na spacer,

–      sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,

–      pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

–      pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,

–     ponosi  odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek  np. pobytu w toalecie, itp.

c)      W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:

–     przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,

–     rozdawanie  właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe,

–     dbałość o estetyczne podawanie posiłków,

–     podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

–     pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

–     przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny;

d)     W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:

–     odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

–     właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,

–     pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z Sali,

–     zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

–     monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,

–     utrzymywanie miejsc wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości;

ROZDZIAŁ 11

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 32   Zasady rekrutacji i pobyt dzieci w przedszkolu

1.        Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2.        Nabór dzieci na nowy rok szkolny odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

3.        Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, wypełniona i podpisana przez rodziców, przedłożona Dyrektorowi.

4.        O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania wniosków z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

5.        W ciągu roku do Przedszkola przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

6.        Decyzje w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor Przedszkola.

7.        Dzieci w wieku 6 lat jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.

8.        Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

9.        Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego we wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

10.    Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacje dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy.

11.    Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola, legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e- legitymacji dzieci niepełnosprawnych.

 

§  33 Prawa i obowiązki dzieci

1.        W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

2.        Dzieci mają prawo do:

1)             Opieki i pomocy ze strony dorosłych;

2)             Bezpiecznych i   higienicznych warunków;

3)             Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;

4)             Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

5)             Akceptacji i szacunku;

6)             Zabawy jako podstawowej formy aktywności;

7)             Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

8)             Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;

9)             Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;

10)         Bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

11)         Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;

12)         Spokoju i wypoczynku;

13)         Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

14)         Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;

15)         Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.        W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4.        Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

1)           Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

2)           Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

3)           Szanować mienie przedszkola;

4)           Zachowywać porządek i czystość;

5)           Zgodnie współdziałać w zespole;

6)           Szanować prawa innych, w tym do zabawy;

7)           Szanować wytwory pracy innych;

8)           Stosować formy grzecznościowe;

9)           Akceptować indywidualność każdego dziecka;

10)       Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

11)       Polubownie rozwiązywać konflikty;

12)       Dbać o swój wygląd;

13)       Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

 

§ 34 System motywowania do zachowań pożądanych

1.        W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

1)             Nagrody:

a)             Pochwala indywidualna,

b)            Pochwala wobec grupy,

c)             Pochwala przed rodzicami,

d)            Dyplom uznania,

e)             Drobne nagrody rzeczowe,

f)             Przewodzenie w zabawie;

2)             Nagradzamy za:

a)             Stosowanie ustalonych zasad i umów,

b)            Wysiłek włożony w wykonana prace,

c)             Wywiązanie się z podjętych obowiązków,

d)            Bezinteresowna pomoc innych,

e)             Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

2.        Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1)   Konsekwencje niewłaściwego zachowania:

a)             Upomnienie słowne,

b)            Poinformowanie rodziców o przewinieniu,

c)             Odsunięcie od zabawy,

d)            Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.

2)             Konsekwencje stosowane są za:

a)             Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

b)            Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

c)             Zachowania agresywne,

d)            Niszczenie wytworów pracy innych,

e)             Celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

§ 35 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

1.        Skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola dokonuje dyrektor Przedszkola.

2.        Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)             zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

2)             nie uczęszczania dziecka do Przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej  1 miesiąc;

3)             w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

4)             na wniosek rodziców;

 

ROZDZIAŁ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  36

1.        Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Biuro Usług Księgowych „PARAGRAF”

§  36a

1.        W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

2.        Dyrektor w szczególności:

1)   ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;

2)   koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

3)   ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola  i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;

4)   ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;

5)   nadzoruje realizację zadań przedszkola.

3.        Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz  pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:

1)   na terenie przedszkola;

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.

4.        W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

§ 37

1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.        Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)      udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola zainteresowanym osobom;

2)      zapoznanie rodziców z postanowieniami statutu na zebraniach inaugurujących rok przedszkolny;

3)      wywieszenie Statutu w widocznym miejscu w Przedszkolu.

3.      Zmiany w statucie przygotowuje i wprowadza dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole.

4.      W celu zapewnienia czytelności statutu, po każdorazowym wprowadzeniu zmian w statucie wprowadza się jego tekst jednolity.

 

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 39

1.        Tekst statutu wchodzi w życie z dniem 15. kwietnia 2020 r.

2.        Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 1. września 2018 r.

 

 Renata Wilusz
………………………………………..
dyrektor Przedszkola