Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „SKRZAT”

I Postanowienia ogólne 

 1. Przedszkole „SKRZAT” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koziegłowach na os. Leśnym 23/L12.
 3. Przedszkole prowadzi: Renata Wilusz
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

  Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT”
  ul. Leśne 23/L12
  62-028 Koziegłowy
  tel. 604 966 972 

 1. Przedszkole działa na podstawie:

  a. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  b. Aktu Założycielskiego,
  c. niniejszego Statutu

II Cele i zadania przedszkola 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
 1. wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi,
 2. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
 4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 5. wspomaganie rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu dzieci.
 6. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 7. poznawanie i rozumienie siebie i świata,
 8. nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 9. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
 10. budowanie systemu wartości.
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  b.  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

 III Organy przedszkola

      Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor, który kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 IV Organizacja przedszkola

Przedszkole składa się z sześciu oddziałów, mieszczących się na:

 1. os. Leśnym 23/L12 – 57 dzieci  
 2. os. Leśnym 1A/U6 – 25 dzieci
 3. os. Leśnym 1A/U1 – 50 dzieci
 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola, uwzględniający zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć.
 2. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez organ prowadzący przedszkole, w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 7. Przedszkole pracuje w godzinach:
  a. os. Leśne 23/L12 – 6.00-17.30
  b. os. Leśne 1A/U6 – 8.00-15.00
  c.os. Leśne 1A/U1 – 8.00-15.00
 8. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.
 9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 10. dnia każdego miesiąca i nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedszkole jest zamknięte z przyczyn leżących po stronie przedszkola.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 11. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową od pierwszego dnia nieobecności.
 12. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 13. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola ustala organ prowadzący.
 14. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

V Nauczyciele

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z programem,
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 4. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,
 5.  dbałość o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń,
 6.  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. realizacja zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących,
 8.  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków w celu:

 1. poznania potrzeb rozwojowych dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w działalność przedszkola.

VI Wychowankowie  przedszkola

 Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego,
 2. szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 5. poszanowania jego godności osobistej,
 6. poszanowania własności,
 7. opieki i ochrony,
 8. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 9. akceptacji swojej osoby.

 VII Rodzice 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 1. zebrania grupowe,
 2. rozmowy indywidualne z osobą prowadzącą i nauczycielem,
 3.  kącik dla rodziców.

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1.  przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 5.  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 6.  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z planem pracy przedszkola,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy,
 4. przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków na temat pracy przedszkola,
 5. przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.

VIII Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola 

 1. Wpłaty czesnego dokonywane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dotacja z budżetu Gminy Czerwonak.

 IX Postanowienia końcowe 

 1. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków:
  a. zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, trwające powyżej 30 dni, pomimo wezwania do zapłaty;
  b. nieobecność dziecka w przedszkolu przez ponad dwa tygodnie bez zgłoszenia tego faktu w przedszkolu,
  c. nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu.
 2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 3. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom przedszkola, rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Statut nadano dnia 18 czerwca 2002 r.

Zmian dokonano 1 września 2003 r., 1 września 2004 r., 1 czerwca 2006 r.,

15 stycznia 2007 r., 1 września 2008 r., 1 września 2009 r., 1 września 2011 r., 1. września 2013 r., 1. września 2015 r.

 

 

Rekrutacja do przedszkola

Poznaj wszystkie informacje na temat rekrutacji 2020