Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT”

 

Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT”

Koziegłowy

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT” w Koziegłowach w zakresie organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii w czasie epidemii koronawirusa.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie „Systemu Bezpieczeństwa w Przedszkolu” i zostało przygotowane w związku z występowaniem epidemii korona wirusa.

Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Otwieramy przedszkola od 6. maja b.r.”;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa ihigieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz)
 • Statut przedszkola.

&1

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. Ustala się, że w lokalu na os. Leśnym 23/L12 może przebywać 20 dzieci w każdej z trzech sal, na os. Leśnym 1A  również 20 dzieci w każdej z trzech sal.
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

&2
Dyrektor Przedszkola:

 1. Opracowuje grafik pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej umożliwiający sprawne funkcjonowanie placówki.
 2. Ustala skład i liczebność grup przedszkolnych i przydziela poszczególne grupy do sal zajęć, w zależności od ilości zgłoszonych dzieci.
 3. Zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 4. Zapewnia dodatkowe pomieszczenie lub wydzielone miejsce dla dzieci, służące jako izolatka w przypadku podejrzenia zachorowania dziecka.
 5. Zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 6. Przy wejściu do przedszkola umieszcza płyn do dezynfekcji rąk i zobliguje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 7. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 8. Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 9. Ustala sposób postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka lub pracownika przedszkola.

&3
Nauczyciel:

 1. Przychodzi do pracy zdrowy. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, informuje o nich pracodawcę i pozostaje w domu.
 2. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować.
 4. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 5. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 6. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 7. Regularnie dezynfekuje przedmioty i powierzchnie, z których korzystają dzieci.
 8. Zna procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka lub pracownika Przedszkola.
 9. Niezwłocznie informuje dyrektora Przedszkola o wszelkich objawach chorobowych u dzieci lub innych pracowników. Telefon kontaktowy do dyrektora: 604 966 972.
 10. Zachowuje dystans co najmniej 1,5 metra w stosunku do innych pracowników i osób dorosłych.
 11. Nie jest zobowiązany do używania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) podczas pracy z dziećmi, ale ma prawo je stosować.

 

&4
Personel pomocniczy:

 1. Przychodzi do pracy zdrowy. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, informuje o nich pracodawcę i pozostaje w domu.
 2. Regularnie myje i dezynfekuje przedmioty i powierzchnie, z których korzystają dzieci, pracownicy i rodzice.
 3. Myje i wyparza naczynia wielorazowe po każdym posiłku.
 4. Zna procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka lub pracownika Przedszkola.

&5
Rodzic:

 1. Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. Przekazuje dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce.
 3. Może wejść wyłącznie do części wspólnych placówki (hol, szatnia). W szatni należy zachować dystans społeczny min. 1,5 metra. Wskazane jest, aby zostawiać dziecko przy drzwiach wejściowych do Przedszkola, przekazując je pod opiekę nauczyciela. Gdy zachodzi potrzeba dłuższej rozmowy rodzica z nauczycielem, zalecany jest kontakt telefoniczny lub umówienie się na spotkanie w terminie dogodnym dla obu stron.
 4. Przy wejściu do Przedszkola rodzic/opiekun, zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk i używania maseczki.
 5. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola z domu przedmiotów czy zabawek.
 7. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

&6
Organizacja zajęć i opieki nad dziećmi

 1. Dzieci przychodzą do Przedszkola zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci są witane przez nauczyciela przy wejściu do Przedszkola i z nauczycielem udają się do łazienki, żeby umyć ręce, a następnie na salę zajęć;
 3. Dzieci nie dezynfekują rąk przy użyciu płynów do dezynfekcji na bazie alkoholu;
 4. Zajęcia i opieka nad dziećmi odbywają się w wyznaczonych salach i grupach dzieci.
 5. Sale są wietrzone przynajmniej raz na godzinę.
 6. Z sal usunięte są zabawki, których nie można w łatwy sposób dezynfekować (maskotki, puzzle papierowe, książeczki, itp.), a także dywany.
 7. Zabawki i powierzchnie w salach zajęć i toaletach są regularnie dezynfekowane.
 8. Do wycierania rąk dzieci używają wyłącznie ręczników jednorazowych.
 9. Zawiesza się mycie zębów w Przedszkolu do odwołania.
 10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu w odległości co najmniej 2 metrów od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z Przedszkola.
 11. W przypadku podejrzenia podwyższonej temperatury ciała dziecka, nauczyciel mierzy temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego.
 12. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w Przedszkolu do niezbędnego minimum.

&7
Żywienie

 1. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Pracownik firmy cateringowej dostarczającej posiłki do Przedszkola przekazuje termosy z posiłkami pracownikowi Przedszkola przy wejściu do placówki.
 3. Należy czyścić blaty stołów i krzesła po każdej grupie dzieci spożywających posiłek.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu temperaturze co najmniej 60 stopni C lub je wyparzać.

 

Załączniki:

 • Procedura postępowania na wypadek wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT” w Koziegłowach;
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV -2 u personelu Przedszkola Niepublicznego „SKRZAT” w Koziegłowach;
 • Instrukcja mycia rąk;
 • Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki;
 • Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych;
 • Instrukcja higienicznej dezynfekcji rąk;

 

Zał. nr 1

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej
w Przedszkolu Niepublicznym „SKRZAT” w Koziegłowach

                                     I Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.
 • Statut przedszkola
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Otwieramy przedszkola od 6. maja b.r.”;

II Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.
 2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

III Zakres procedury

 Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

IV Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej

 1. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodzicami a przedstawicielem Przedszkola Niepublicznego „SKRZAT”, do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe.
 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej u dziecka niezwłocznie informują o tym dyrektora i rodziców dziecka.
 3. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
 1. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.
 1. W okresie zachorowalności na chorobę zakaźną, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą występować duże skupiska ludzkie.
 1. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 1. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 1. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Dyrektor przedszkola na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

V Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletoweg i ręczników papierowych, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 1. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 1. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych.
 2. Edukacja dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
  prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
 1. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

VII Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Zał. nr 2

Postępowanie w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia  koronawirusem SARS CoV -2 u personelu Przedszkola Niepublicznego „SKRZAT” w Koziegłowach

Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do Przedszkola, powiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w celu konsultacji lub uzyskania porady,

tel. 61 646 78 50

Pracownik  niepokojące symptomy dotyczące stanu swojego zdrowia konsultuje z Sanepidem (infolinia: 800 190 590).
Jeśli zostanie stwierdzone zarażenie – zgłasza przełożonemu (tel. 604 966 972)

1.  Pracownik:

 1. powiadamia o tym niezwłocznie swojego przełożonego: telefonicznie, SMS’owo, bądź mailowo; tel. 604966 972, e-mail: renatawilusz@przedszkole-skrzat.eu;
 2. przygotowuje listę osób (imiona i nazwiska), z którymi miał bezpośredni kontakt oraz miejsc, w których przebywał wraz z listą pomieszczeń w przypadku lokalizacji, w których znajdują się wydzielone/zamykane pomieszczenia (za okres wskazany przez Sanepid);
 3. określa, jaki czas upłynął od jego ostatniego pobytu w miejscu pracy do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych;
 4. pozostaje w domu i stosuje się do zaleceń Sanepidu!
 1. Przełożony, po otrzymaniu informacji od pracownika: przeprowadza wywiad z pracownikiem, podczas którego:
 1. gromadzi informacje o współpracownikach oraz o miejscach, w których przebywał w lokalizacji świadczenia pracy;
 2. uzyskuje informację o tym, jaki czas upłynął od ostatniego pobytu pracownika w miejscu świadczenia pracy do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych;
 3. przygotowuje zestawienie ww. lokalizacji/pomieszczeń oraz dat przybywania w nich zarażonego pracownika, które posłuży do wyliczenia okresu kwarantanny dla pracowników (14 dni) i poszczególnych pomieszczeń (4 dni);
  zamyka wskazane lokalizacje na okres 4 dni lub okres wskazany przez Sanepid lub do czasu wykonania dezynfekcji.;
 4. zleca przeprowadzenie dezynfekcji budynku/budynków oraz pomieszczeń wymienionych w zestawieniu i w razie potrzeby/możliwości ozonowaniu. W przypadku pomieszczeń technicznych dezynfekcja będzie realizowana w oparciu o indywidualną analizę i decyzję w miarę dostępnych technologii ;
 5. na drzwiach do pomieszczeń objętych kwarantanną umieszcza  komunikat wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 z podaniem daty końca kwarantanny;
 6. na podstawie zebranych danych  wysyła mail oraz SMS do pracowników  świadczących pracę w budynku z informacją o zamknięciu budynku.
 7. Dyrektor Przedszkola informuje rodziców/opiekunów prawnych dzieci o zakażeniu lub podejrzeniu zakażenia wirusem Sars CoV – 2 pracownika placówki oraz o zamknięciu budynku.

 

Załącznik nr 1

UWAGA!!!

Pomieszczenie objęte kwarantanną do dnia dd-MM-2020!

Zabrania się wchodzenia.

Wejście możliwe tylko w przypadku awarii, po uprzednim wydaniu zgody przez przełożonego oraz z wykorzystaniem odpowiednich środków ochrony osobistej.

Wcześniejszy

Następny